previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

บริการของเรา

+ บริการเครื่องมือและบริการวิเคราะห์ทดสอบ
บริการวิเคราะห์ทดสอบหลัก กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มอาหาร กลุ่มเชื้อเพลิงและชีวมวล และกลุ่มวัสดุวิทยาศาสตร์
ให้บริการโดยทีมนักวิจัยจาก
หน่วยบริการกลางเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการ
และสิ่งแวดล้อม สรบ.
+ บริการวิจัยและอุตสาหกรรม
บริการวิชาการด้านการรับจ้างวิจัย ให้บริการคำปรึกษา
ออกแบบกระบวนการบำบัดน้ำเสีย กระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยนักวิจัยและวิศวกรรม
ผู้มีประสบการณ์ ของห้องปฏิบัติการวิจัย
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)

การให้บริการด้านวิจัยและบริการวิชาการ

บริการถนอมอาหารด้วย เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เปิดให้บริการ ณ อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) มจธ.บางขุนเทียน ดำเนินงานด้วย หน่วยวิศวกรรมและระบบ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กระบวนการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เป็นเทคโนโลยีการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง อุณหภูมิจะต้องติดลบ โดยน้ำที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่จักดำเนินการอบแห้งนั้นจะเป็นกริดน้ำแข็ง ดังนั้นจึงทำการให้ความร้อนละลายน้ำแข็งแล้วทำการระเหิดกลายเป็นไอน้ำออกมา
โดยในแต่ละกระบวนการ ดำเนินการด้วยนักวิจัยและวิศวกร ของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงานต้นแบบ ภายใต้เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมให้บริการกับทางภาครัฐ เอกชน ชุมชนเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
https://www.pdti.kmutt.ac.th
FB : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.
โทร.02-470-7400-1, 02-470-7328-9
ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเรา
ด้านอาหาร

ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม การให้บริการวิจัยและบริการวิชาการทางด้านอาหาร

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม การให้บริการวิจัยและบริการวิชาการทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

Biotechnology

ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม การให้บริการวิจัยและบริการวิชาการทางด้าน Biotechnology

การถ่ายทอดต่อยอดทางเทคโนโลยี

ติดต่อขอข้อมูลได้ที่
ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการ ระบบพลังงานสะอาด (CESi)
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
https://www.pdti.kmutt.ac.th
FB : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.
โทร.02-470-7400-1, 02-470-7328-9
ผลงานวิจัยจากการบ่มเพาะทดสอบทำวิจัย จนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรให้ขยายผล และสามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งเป็นการทำงานกับชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวลามากกว่า 10 ปี โดย การนำงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อเกษตรกรนับร้อยครอบครัว

โดย ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการ ระบบพลังงานสะอาด (CESi) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มจธ. ซึ่งได้ดำเนินงาน “โครงการชุุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้านวัตกรรมทั่วถึง (Inclusive Innovation of Hydrokinetic Turbine)” นำโดย ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุง และคณะ จนได้รับรางวัลชนะเลิศทางด้านพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานหมุนเวียน Special Submission (ASEAN Renewable Energy Project Awards 2020) จากเวทีการประกวด ASEAN Energy Awards 2020 โดยศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Center for Energy: ACE) ณ เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563

รางวัลที่ได้รับ

สรบ.มจธ. คว้ารางวัล Bronze Award จากผลงาน ชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้าฯ ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งผลงานวิจัยชุดกังหันกระแสน้ำผลิตไฟฟ้านวัตกรรมทั่วถึง ดร.อุสาห์ บุญบำรุง และคณะวิจัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) ได้รับรางวัล Bronze Award
ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/BangmodNews
https://www.kmutt.ac.th/

ข่าวสารกิจกรรม

หน่วยวิศวกรรมและระบบ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ร่วมให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ

หน่วยวิศวกรรมและระบบ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้...

อ่านต่อ

บริการหน่วยงาน

สำหรับบุคลากร

ข้อมูลพื้นที่ของหน่วยงาน อาคาร
ณ มจธ.บางขุนเทียน

ระบบจองห้องประชุมสัมมนาของ
สนง.มจธ.บางขุนเทียน

ของห้องปฏิบัติการวิจัย Fungal Biotechnology

เอกสารด้านบุคลากร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลด้านบุคลากร สรบ.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารด้านการเงิน

จำนวนคนดู: 7,033