Monday, 23 July 2018 |
หน้าหลัก arrow งานวิจัยและพัฒนา arrow Systems Biology and Bioinformatics
Systems Biology and Bioinformatics PDF พิมพ์ อีเมล์

ประวัติ

ห้องปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาระบบและชีวสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านชีววิทยาระบบ (systems biology) ชีวสารสนเทศ (bioinformatics) และวิศวกรรมเมตาโบลิค (metabolic engineering) กลุ่มวิจัยมีความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ที่มีพื้นฐานความรู้หลายสาขาวิชา เช่น ชีวโมเลกุล ชีวเคมี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำให้กลุ่มวิจัยมีความสามารถในการพัฒนาเทคนิควิธีการเพื่อเข้าใจสิ่งมีชีวิตจากข้อมูลจีโนม ( genome ) และข้อมูลโอมิค (omics) อื่นๆ

sbi1.jpg 

sbi2.jpg

การวิจัยของห้องปฏิบัติการชีววิทยาระบบและชีวสารสนเทศ เน้นการวิเคราะห์เชิงระบบของ วิศวกรรมเมตาโบลิค ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น ยีสต์ ( Saccharomyces cerevisiae ) มันสำปะหลัง ( Cassava ) พลาสโมเดียม ( Plasmodium ) เชื้อวัณโรค ( Tuberculosis ) และสาหร่ายสไปรูลินา ( Spirulina ) เพื่อเข้าใจชีววิทยาเชิงระบบของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงสายพันธุ์ และการหาเป้าหมายยารักษาโรค กลุ่มวิจัยมีการพัฒนา แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือและโปรแกรมด้านชีวสารสนเทศ และฐานข้อมูลต่างๆ พร้อมกับการศึกษาด้านชีวโมเลกุลและการหมักในห้องปฏิบัติการ จากความพร้อมดังกล่าว ห้องปฏิบัติการชีววิทยาระบบและชีวสารสนเทศสามารถพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และจำลองพฤติกรรมของเซลล์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมการเลี้ยงเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงด้านยีนบนคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับการเปรียบเทียบผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาทักษะความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยาระบบและชีวสารสนเทศ
 • เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านชีววิทยาระบบและชีวสารสนเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย
 • เพื่อพัฒนาและสนับสนุนทรัพยากรบุคคลในด้านชีววิทยาระบบและชีวสารสนเทศ

งานวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการ

 • การศึกษาชีววิทยาเชิงระบบของกระบวนการสร้างลิปิดชนิดต่างๆ ในยีสต์
 • การศึกษาชีววิทยาระบบเพื่อปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของแป้งจากต้นมันสำปะหลัง ( Cassava )
 • การศึกษาหาลำดับเบสดีเอ็นเอของสาหร่ายสไปรูลินา ( Spirulina )
 • การวิเคราะห์ข้อมูลของโรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน

เทคโนโลยีที่พัฒนา

 1. High Throughput Technology
  • การวิเคราะห์โปรตีน
  • การวิเคราะห์ เมตาบอไลต์
  • การวิเคราะห์อาร์เอ็นเอ
  • การวิเคราะห์ Protein/DNA –protein interaction
 2. เทคนิคการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ข้อมูล
  • เทคนิคการวิคราะห์ข้อมูลหลายระดับ
  • เทคนิคการสร้างโมเดลโครงข่าย
  • เทคนิคการสร้างแบบจำลองและการจำลองพฤติกรรมของเซลล์

บุคลากร

 • ผศ.ดร. อัศวิน มีชัย
 • รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
 • ดร. จิระพันธ์ ขันนาโพธิ์
 • นายเตวิช วรปรีดา
 • นายสันติธรรม พรหมอ่อน
 • นางสาวสมคิด บุมี
 • นางสาวอมรพันธ์ บุญทองช่วย

ความร่วมมือ

ระดับนานาชาติ

 • Technical University of Denmark (DTU)
 • University of Queensland ( Australia )
 • Kazusa DNA Research Institute (KDRI), Japan
 • RIKEN, Japan

ระดับชาติ

 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงาน

Journal articles

 • Nookaew, I. , Meechai, A., Thammarongtham, C., Loateng, K., Ruanglek, V., Cheevadhanarak, S., Nielsen, J., and Bhumiratana, S. (2007) Identification of flux regulation coefficients from elementary flux modes: A systems biology tool for analysis of metabolic networks. Biotechnol. Bioeng. (Accepted).
 • Meechai, A., Pongakarakun, S., Deshnium, P., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) Metabolic flux distribution for g -linolenic acid synthetic pathways in Spirulina platensis . Biotechnol. Bioprocess Eng. Vol 9, No. 6, p506-513
 • Saithong, T., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) Metabolic control analysis of starch biosynthesis pathways in amyloplast organelle. Thai J. Biotechnol., Vol 5, No.1, p23-33
 • Homthawornchoo, W., Sattithamajit, S., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., Thammarongtham, C., and Bhumiratana, S. (2004) Genome-scale metabolic representation of Mycobacterium tuberculosis . Thai J. Biotechnol., Vol 5, No. 1, p34-42

Conference Proceedings

 • Vorapreeda, T., Thammarongtham, C, Laoteng, K., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2002) In silico analysis of Saccharomyces genome: Lipid biosynthesis pathway. The International Conference on Bioinformatics 2002: North-South Networking, 6-8 February 2002, Le Royal Meridien, Bangkok , Thailand
 • Nookaew, I. , Liamprawat, C., Meechai, A., Laoteng, K., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2002) Elementary flux mode analysis of fatty acid metabolism in Saccharomyces cerevisiae . The International Conference on Bioinformatics 2002: North-South Networking, 6-8 February 2002, Le Royal Meridien, Bangkok , Thailand
 • Nookaew, I. , Liamprawat, C., Meechai, A., Laoteng, K., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2002) Topology analysis of fatty acid metabolism in Saccharomyces cerevisiae . การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน 2545 โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ
 • Tiyasantiwong, J., Nookaew, I. , Meechai, A., Thammarongtham, C., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2002) Elementary mode analysis of fatty acid biosynthetic pathways in Mycobacterium tuberculosis : in quest of potential drug targets. At the 14th annual meeting of the Thai Society for Biotechnology, ‘Biotechnology for better living in the new economy' 12-15 November 2002, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen , Thailand
 • Meechai, A., Nookaew, I. , Thamarongtham, C., Laoteng, K., Ruanglek, V., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2003) Pathway analyses of yeast metabolic reaction network for potential improvement of fatty acids production. at the 6 th Asia Pacific Biochemical Engineering Conference 03, 30 November – 4 December 2003, Carlton Crest Hotel, Brisbane , Australia
 • Vorapreeda, T., Thamarongtham, C., Laoteng, K., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2003) Insights into the lipid biosynthesis of Saccharomyces cerevisiae via pathway reconstruction from genome data. at the 6 th Asia Pacific Biochemical Engineering Conference 03, 30 November – 4 December 2003, Carlton Crest Hotel, Brisbane , Australia
 • Homthawornchoo, W., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) In silico model of Mycobacterium tuberculosis for drug targets identification JSPS – NRCT Symposium: The Forefront of Bioinformatics Application, and the 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology, 3-6 February 2004, Chiangmai, Thailand
 • Langsanam, S., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) In silico gene knockout using yeast metabolic model. JSPS – NRCT Symposium: The Forefront of Bioinformatics Application, and the 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology, 3-6 February 2004, Chiangmai, Thailand
 • Saithong, T., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) Analysis of metabolic flux control in starch biosynthesis pathway using potato as a model for tuber plant. JSPS – NRCT Symposium: The Forefront of Bioinformatics Application, and the 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology, 3-6 February 2004, Chiangmai, Thailand
 • Saithong, T., Saraboon, P., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2005) A structured and multi-cellular model of starch biosynthesis in potato. Bioinfo 2005 (the 2005 International Joint Conference of InCoB, AASBi and KSBI), September 22-24, 2005 Busan , Korea
 • Vorapreeda, T., Kittichotirat, W., Meechai, A., Bhumiratana, S., and Cheevadhanarak, S.(2005) Probing starch biosynthesis enzyme isoforms by visualization of conserved secondary structure patterns. Bioinfo 2005 (the 2005 International Joint Conference of InCoB, AASBi and KSBI), September 22-24, 2005 Busan , Korea
 • Meechai, A., Saithong, T., Saraboon, P., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2005) Numerical simulation of plant starch biosynthesis. The 3 rd International Conference on Starch Update 2005, BioThailand 2005. November 4-5, 2005. Bangkok , Thailand
 • Ingkasuwan, P., Sutheeworapong, S., Netrphan, S. Chaijaruwanich, J., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2005) Mata-analysis of the transcriptome of Arabidopsis : A Challenge in studying starch biosynthesis in higher plants. The 3 rd International Conference on Starch Update 2005, BioThailand 2005. November 4-5, 2005. Bangkok , Thailand
 • Vorapreeda, T., Kittichotirat, W., Porkaew, K., Meechai, A., Bhumiratana, S., and Cheevadhanarak, S.(2005) In silico discovery of substrate specificity of soluble starch synthase via secondary structure features. The 3 rd International Conference on Starch Update 2005, BioThailand 2005. November 4-5, 2005. Bangkok , Thailand

Conference Abstracts

 • Pongakarakun, S., Tanyongmaskul, C., Meechai, A., Deshnium, P., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2000) Metabolic flux analysis for GLA synthetic pathways in Spirulina platensis at the 12th annual meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 November, Kanchanaburi, Thailand
 • Assawachatchanchai, P., Meechai, A., Loateng, K., Bhumiratana, S., and Cheevadhanarak, S. (2001) Metabolic flux distributions of Mucor rouxii grown at different temperatures. at BioThailand 2001, 7-10 November 2001, Queen Sirikit National Convention Center , Bangkok , Thailand
 • Meechai, A., Deshnium, P., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2001) Maximum theoretical yields of biomass and g -linolenic acid of Spirulina platensis under phototrophic growth. at BioThailand 2001, 7-10 November 2001, Queen Sirikit National Convention Center , Bangkok , Thailand
 • Sukarrom, N, Nookaew, I. , Meechai, A., Thammarongtham, C., Cheevadhanarak, and S., Bhumiratana, S. (2002) Construction of in silico strain of Mycobacterium tuberculosis H37Rv. At the 14th annual meeting of the Thai Society for Biotechnology, ‘Biotechnology for better living in the new economy' 12-15 November 2002, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen , Thailand
 • Vorapreeda, T., Thammarongtham, C, Laoteng, K., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2002) In silico studies in lipid biosynthesis pathway from Saccharomyces cerevisiae genome. At the 14th annual meeting of the Thai Society for Biotechnology, ‘Biotechnology for better living in the new economy' 12-15 November 2002, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen , Thailand
 • Nookaew, I. , Meechai, A., Laoteng, K., Thammarongtham, C, Cheevadhanarak, and S., Bhumiratana, S. (2002) Potential improvement of fatty acids production in Saccharomyces cerevisiae by elementary flux mode analysis. At the 14th annual meeting of the Thai Society for Biotechnology, ‘Biotechnology for better living in the new economy' 12-15 November 2002, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen , Thailand
 • Direksoonthorn, S., Nookaew, I. , Meechai, A., Thammarongtham, C, Laoteng, K., Ruanglek, V., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2002) Construction of computational yeast model by using flux balance analysis. At the 14th annual meeting of the Thai Society for Biotechnology, ‘Biotechnology for better living in the new economy' 12-15 November 2002, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen , Thailand
 • Ruanglek, V., Nookaew, I., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2003) Effect of temperature on growth and fatty acids production in Saccharomyces cerevisiae BY4742 at BioThailand 2003: Technology for Life, 17-20 July 2003, Peach, Pattaya , Thailand
 • Limcharoen, K., Cheevadhanarak, S., Meechai, A.,.Chaijaruwanich, J., and Bhumiratana, S. (2003) Inferring lipid regulatory circuits of yeast through gene expression data analysis. at BioThailand 2003: Technology for Life, 17-20 July 2003, Peach, Pattaya , Thailand
 • Vorapreeda, T., Thammarongtham, C., Laoteng, K., Meechai, A., Bhumiratana, S., and Cheevadhanarak, S. (2003) Insights into the Acetyl-CoA transportation of Saccharomyces cerevisiae via pathway reconstruction from genome data. at BioThailand 2003: Technology for Life, 17-20 July 2003, Peach, Pattaya , Thailand
 • Chaijaruwanich, J., Cheevadhanarak, S., Meechai, A., and Bhumiratana, S. (2003) Similar gene reordering: Novel approach of gene expression analysis. at BioThailand 2003: Technology for Life, 17-20 July 2003, Peach, Pattaya , Thailand
 • Nookaew, I. , Ruanglek, V., Meechai, A., Laoteng, K., Thammarongtham, C., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2003) Metabolic flux analysis of glucose-6-phosephate dehydrogenase deficient Saccharomyces cerevisiae strain. at BioThailand 2003: Technology for Life, 17-20 July 2003, Peach, Pattaya , Thailand
 • Bhumiratana, B., Cheevadhanarak, S., and Meechai, A. (2003) Exploring microbial lipid metabolism and regulatory circuits through system analysis and metabolic engineering at BioThailand 2003: Technology for Life, 17-20 July 2003, Peach, Pattaya , Thailand
 • Limcharoen, K., Cheevadhanarak, S., Meechai, A.,.Chaijaruwanich, J., and Bhumiratana, S. (2003) Exploring regulatory circuits of of lipid biosynthesis pathway of Saccharomyces cerevisiae through gene expression profiling: an approach for drug target identification. at Asia Pacific Biochemical Engineering Conference 03, 30 November – 4 December 2003, Carlton Crest Hotel, Brisbane , Australia
 • Bhumiratana, S., Meechai, A. and Cheevadhanarak, S.(2004) Systems biology and its impact on agricultural and biotechnological application. JSPS – NRCT Symposium: The Forefront of Bioinformatics Application, and the 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology, 3-6 February 2004, Chiangmai, Thailand
 • Kalapanulak, S., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) From gene expression profiling to potential regulatory elements of gene clusters in Plasmodium falciparum , JSPS – NRCT Symposium: The Forefront of Bioinformatics Application, and the 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology, 3-6 February 2004, Chiangmai, Thailand
 • Bhumiratana, S., Meechai, A., and Cheevadhanarak, S. (2004) Biotechnology's future for nutrition and health improvement: Realizing the potential for Asia . 4 th Asian Conference on Food and Nutrition Safety, March 2-5, 2004 Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali , Indonesia
 • Bhumiratana, S., Meechai, A., and Cheevadhanarak, S. (2004) Harnessing the advances in new technology on the food value chain. 4 th Asian Conference on Food and Nutrition Safety, March 2-5, 2004 Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali , Indonesia
 • Bhumiratana, S., Meechai, A., and Cheevadhanarak, S. (2004) Harnessing the advances in genomics and biotechnology for Thai agriculture. AgBiotech Graduate Conference I, March 18-19, 2004, Rama Garden Hotel, Bangkok , Thailand
 • Langsanam, S., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) Topology analysis of metabolic pathways in Plasmodium falciparum : a first step to drug target identification. Beyond Genome 2004 Solution for new biology, June 21- 24, 2004, Fairmont Hotel, San Francisco , California , USA
 • Nookaew, I. , Laoteng, K., Meechai, A., Thammarongtham, C., Ruanglek, V., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) Exploring effects of flux through pentose phosphate pathway on fatty acid biosynthesis of Saccharomyces cerevisiae by metabolic flux analysis. Beyond Genome 2004 Solution for new biology, June 21- 24, 2004, Fairmont Hotel, San Francisco , California , USA
 • Meechai, A., Satitthamajit, S., Langsanam, S., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) From metabolic pathways network to drug development of Mycobacterium tuberculosis . 12 th International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB2004) and 3 rd European Conference on Computational Biology (ECCB 2004), July 31 – August 4, 2004, Scottish Exhibition&Conference Centre, Glasgow, Scotland, UK
 • Saithong, T., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) Modeling of starch synthesis metabolism in tuber plant: a step towards an in silico plant cell. 12 th International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB2004) and 3 rd European Conference on Computational Biology (ECCB 2004), July 31 – August 4, 2004, Scottish Exhibition&Conference Centre, Glasgow, Scotland, UK
 • Kalapanulak, S., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) Gene cluster regulatory network to drug target identification by using transcriptional profile of Plasmodium falciparum . 12 th International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB2004) and 3 rd European Conference on Computational Biology (ECCB 2004), July 31 – August 4, 2004, Scottish Exhibition&Conference Centre, Glasgow, Scotland, UK
 • Chaijaruwanich, J., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) Singular value decomposition-based algorithm for gene expression data analysis. 12 th International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB2004) and 3 rd European Conference on Computational Biology (ECCB 2004), July 31 – August 4, 2004, Scottish Exhibition&Conference Centre, Glasgow, Scotland, UK
 • Vonsangnak, W., Langsanam, S., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., Porkaew, K., and Bhumiratana, S. (2004) An integrated bioinformatics tool for gene function identification of Plasmodium falciparum . The 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. 12-15 December 2004, Topland Hotel, Pitsanulok , Thailand
 • Kriengsaksri, K., Hongthong, A., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) Proteomics study of Saccharomyces cerevisiae grown under different culture temperature. The 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. 12-15 December 2004, Topland Hotel, Pitsanulok , Thailand
 • Kalapanulak. S., Saithong T., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) An approach to quantify the extent of gene interaction from transcriptome data. The 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. 12-15 December 2004, Topland Hotel, Pitsanulok , Thailand
 • Suebtrakoon, S., Kalapanulak, S., Meechai, A., Nukoonkit, C., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) Development of a Cis-acting element system for Plasmodium falciparum . The 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. 12-15 December 2004, Topland Hotel, Pitsanulok , Thailand
 • Bumee, S., Langsanam, S., Vanijja, V., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) Development of a graphical user interface for genome-scale modeling. The 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. 12-15 December 2004, Topland Hotel, Pitsanulok , Thailand
 • Langsanam, S., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) Systems biology for human malaria parasite Plasmodium falciparum . The 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. 12-15 December 2004, Topland Hotel, Pitsanulok , Thailand
 • Wiruchsilpa, K., Langsanam, S., Meechai, A., Vaniia, V., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) A user-friendly tool for EFM-based drug target identification. The 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. 12-15 December 2004, Topland Hotel, Pitsanulok , Thailand
 • Saithong, T., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) Kinetic model of starch biosynthesis in potato: a challenge tool to understand living organism and benefit in prediction its behavior. The 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. 12-15 December 2004, Topland Hotel, Pitsanulok , Thailand
 • Boontongchuy, A., Saithong, T., Meechai, A., Nukoolkit, C., Porkaew, K., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) EnzRate predictor: A tool for predicting enzyme kinetics. The 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. 12-15 December 2004, Topland Hotel, Pitsanulok , Thailand
 • Wilantho, A., Kalapanulak, S., Meechai, A., Porkaew, K. Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2004) An integrated platform for gene regulatory network reconstruction of Plasmodium falciparum . The 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. 12-15 December 2004, Topland Hotel, Pitsanulok , Thailand
 • Kitichotirat, W., Vorapreeda, T., Cheevadhanarak, S., Meechai, A., and Bhumiratana, S. (2004) Development of secondary structure analysis tool for starch biosynthesis protein. The 15 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. 12-15 December 2004, Topland Hotel, Pitsanulok , Thailand
 • Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2005) Modeling and analyses of Mycobacterium tuberculosis metabolism. The 1 st FEBS Advanced Lecture Course. Systems Biology: From Molecules & Modeling to Cells. March 12-18, 2005, Gosau , Austria .
 • Kalapanulak, S., Tang-amornsuksan, N., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2005) An applied process control concept to gene motif network modeling for predicting the gene expression profiles. Bioinfo 2005 (the 2005 International Joint Conference of InCoB, AASBi and KSBI), September 22-24, 2005 Busan , Korea
 • Chaisawang, M., Kriengsaksri, K., Laoteng, K., Hongsthong, A., Ruanglek, V., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2005) Flux analysis of central metabolic pathways of Saccharomyces cerevesiae grown under low temperature. The 16 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology: The era of bionanotechnology, BioThailand 2005. November 4-5, 2005. Bangkok , Thailand
 • Kriengsaksri, K., Chaisawang, M., Ruanglek, V., Hongsthong, A., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2005) Proteome analysis of Saccharomyces cerevesiae grown under different isothermal temperatures using two-dimensional gel electrophoresis (2D-PAGE). The 16 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology: The era of bionanotechnology, BioThailand 2005. November 4-5, 2005. Bangkok , Thailand
 • Chairat, K., Meechai, A., Chaijaruwanich, J., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2005) Study the underlying regulatory mechanism of yeast lipid metabolism through an integrated analysis of omics data. The 16 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology: The era of bionanotechnology, BioThailand 2005. November 4-5, 2005. Bangkok , Thailand
 • Uthaipaisanwong, P., Kalapanulak, S., Saithong, T., Meechai, A., Porkaew, K., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2005) Development of a tool for relative gene expression analysis. The 16 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology: The era of bionanotechnology, BioThailand 2005. November 4-5, 2005. Bangkok , Thailand
 • Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2006) A computational yeast system: a Virtual laboratory. 10 th Annual National Symposium on Computational Science & Engineering, March 22-24, 2006, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
 • Eungwatwanit, T., Chan, J., Meechai, A., and Jongjaroenprasert, W. (2006) The effect of preprocessing on the results of pooled DNA on SNP microarray analysis. The 18 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology ‘Biotechnology: Benefits & Bioethics' 2-3 November 2006, The Montien Riverside Hotel, Bangkok , Thailand
 • Wongphayak, S., Liamwirat, C., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2006) Simulation of sucrose concentration profiles across phloem during diurnal cycle. The 18 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology ‘Biotechnology: Benefits & Bioethics' 2-3 November 2006, The Montien Riverside Hotel, Bangkok , Thailand
 • Liamwirat, C., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., Chaijaruwanich, J. and Bhumiratana, S. (2006) In silico model of starch metabolism in leaves. The 18 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology ‘Biotechnology: Benefits & Bioethics' 2-3 November 2006, The Montien Riverside Hotel, Bangkok , Thailand
 • Chatsurachai, S., Meechai, A., Phaitoonrangsarid, K., Ruengjitchatchawalya, M., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S. (2006) Towards a systems biology of Spirulina platensis . The 18 th annual meeting of the Thai Society of Biotechnology ‘Biotechnology: Benefits & Bioethics' 2-3 November 2006, The Montien Riverside Hotel, Bangkok , Thailand
 
< ก่อนหน้า
สงวนลิขสิทธิ์ 2550-2553 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) : 83 หมู่ 8 แขวงท่าข้าม, เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ 10150
โทร.66-2-4523456 (อัตโนมัติ 13 สาย), โทรสาร.66-2-4523455

Copyrights 2007-2010 Pilot Plant Development and Training Institute
King Mongkut's University of Technology Thonburi (Bangkuntien) : 83 Moo 8 Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150
Tel. 66-2-4523456 (13 lines) Fax. 66-2-4523455