Wednesday, 19 June 2019 |
หน้าหลัก arrow งานวิจัยและพัฒนา arrow Animal Cell Culture and Microbial Bioprocess Development
Animal Cell Culture and Microbial Bioprocess Development PDF พิมพ์ อีเมล์

ความเป็นมา

ห้องปฏิบัติการ Animal Cell Culture มีจุดเริ่มต้นจาก การศึกษาเพาะเลี้ยงเซลล์แมลง และ แบคคิวโลไวรัส เพื่อผลิตโปรตีนสำหรับใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร และ โปรตีนดัดแปลงจากกระบวนการพันธุวิศวกรรมเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ปัจจุบันได้ขยายขอบข่ายงานไปถึง การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ชนิดอื่น ๆ และ เซลล์จุลินทรีย์ เช่น ยีสต์ รา และ แบคทีเรีย โดยวิธี submerge culture อันจะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ และ การขยายขนาดการผลิตเพื่ออุตสากรรม ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ งานวิจัยที่พัฒนาและดำเนินการให้ความสำคัญกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย เพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ได้จริง ทั้งทางการเกษตร และ ปศุสัตว์ รวมไปถึง ทางอาหาร และ การแพทย์ ในอนาคต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาการเพาะเลี้ยงเซลล์ และจุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
  • การติดตามการเปลี่ยนแปลงระหว่างการ passage เซลล์
  • การหาสูตรอาหารที่เหมาะสม
  • การหาสารทดแทนซีรัมในอาหารเลี้ยงเซลล์เพื่อลดต้นทุน
  • การศึกษาการเกาะตัวของเซลล์บนไมโครแคริเออร์
 2. พัฒนากระบวนการสกัด และ ทำบริสุทธิ์ผลผลิตจากซลล์ และจุลินทรีย์
 3. พัฒนาการขยายขนาดการผลิตสู่ระดับต้นแบบ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 4. พัฒนากระบวนการผลิตแอนติบอดี้ (Monoclonal Antibody และ IgY antibody)

เซลล์และจุลินทรีย์ที่ศึกษาวิจัย

 • เซลล์แมลง : Spodoptera flugiperda (SF9) , Spodoptera exigua (Se) , Heliotis zea (Hz)
 • เซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม : Hybridoma cell. CHO cell, MDCK
 • แบคทีเรีย : Bacillus subtilis , Lactic acid bacteria
 • ยีสต์ : Sacchaormyces cerievisiae , Phaffia rodozyma

กลุ่มตลาด และ ผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย

 1. เกษตร :
  1. สารกำจัดแมลงศัตรูพืข เป็นผลึกไวรัสที่มีความจำเพาะต่อแมลงศัตรูพืช สามารถใช้ฉีดพ่น เ พื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อ มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
  2. จุลินทรีย์ เพื่อการบำบัดน้ำเสีย และควบคุมเชื้อราในนาข้าว เป็นต้น
 2. ปศุสัตว์ :
  1. โปรไบโอติค เป็น เซลล์จุลินทรีย์ที่มีชีวิต ที่เข้าไปครอบครองพื้นที่ในทางเดินอาหารของสัตว์ ทำ ให้ลดอัตราการติดเชื้อที่เป็นภัยต่อระบบทางเดินอาหารของสัตว์ เช่น จุลินทรีย์ Bacillus subtilis , Lactococcus acidophilus และ Saccharomyces cerievisiae
  2. อาหารสัตว์ และ สารเสริมในสัตว์ อาหารสัตว์เช่นข้าวโพดหมัก สำหรับวัวนม ส่วนสารเสริมคือ สารอาหารที่สำคัญ นิวคลีโอไทด์ เอ็นไซม์ เบต้ากลูแคน แมนแนน สกัดได้ จากเซลล์ของยีสต์ ซึ่งอยู่ในรูปที่สัตว์สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และ ช่วยกระตุ้น ภูมิคุ้มกันในสัตว์
  3. วัคซีนสัตว์ เช่น วัคซีนป้องกันโรค แบลคเลคใน วัว
  4. ชุดตรวจ เช่นชุดตรวจความเครียดในสัตว์ก่อนการให้วัคซีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้วัคซีน
 3. อาหาร :
  1. สารปรุงแต่งรส เช่นการผลิตสารเพิ่มรสชาติอูมามิจากกากถั่วเหลือง
  2. สารเสริม เช่นการผลิต โครเมียม เซเลเนียมยีสต์ อิมมูโนกลอบูลินในไข่แดง ( IgY)
 4. การแพทย์ :
  1. โปรตีนทางการแพทย์ เช่น โปรตีนไข้เลือดออก , Erythropoietin
  2. โมโนโคลนอลแอนติบอดี้ เช่น Anti-cortisal Mab., Anti-adipocyte membrane protein ( IgY)
  3. วัคซีน เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ( Influenza)

บุคคลากร

 • ดร. เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
 • ผศ. ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา
 • ดร. แสงชัย เอกประทุมชัย
 • อ. ไวรุจน์ เดชมหิทกุล
 • วันทนีย์ ทมมืด
 • ชลิศา ไชยพัฒนะพฤกษ์
 • เมทนี ธนวินท์

ผลงานทางวิชาการ (Publications)

 • Dechmahitkul, W., Akeprathumchai, S.,and Poomputsa, K and Mekvichitsaeng, P. (2007) Study on Media Formulation and Production Process of Bacillus subtilis Spores for animal Probiotics, KMUTT research and development journal vol.30 no.2 p.251-259.
 • Poomputsa K., Puewkoaw K., Mekvichitsaeng P. and Ketnuti U. (2004) Pilot scale production of baculovirus using insect cell culture for biopesticides. KMUTT research and development journal, 27(2), 147-155.
 • Poomputsa K., Kittel C., Egorov A., Ernst W., Grabherr R. (2003) Generation of recombinant influenza virus using baculovirus delivery vector., J Virol Methods, 110(1):111-4.
 • Posayapisit N., Poomputsa K., Mekvichitsaeng P. and Techkarnjnaruk S. (2001) Phylogenetic analysis of baculovirus chitinase sequences, p. 343-350. In Riccardo A. Muzzarelli(ed.), Chitin Enzymology 2001. Atec , Italy .

Conference proceedings, posters and abstracts

 • Dechmahitkul, W., Akeprathumchai, S.,and Poomputsa, K and Mekvichitsaeng, P., . (2006) Production of Bacillus subtilis as Feed Supplement: Media and Fermentation mode Considerations for Pilot Scale. The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Biotechnology:Benefits & Bioethics” November 2-3, The Montein Riverside Hotel Bangkok , Thailand .
 • Dechmahitkul, W., Akeprathumchai, S.,and Poomputsa, K and Mekvichitsaeng, P., . (2006) Product Stability and Chicken Egg Production Efficiency of Bacillus subtilis as Feed Supplement. The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Biotechnology:Benefits & Bioethics” November 2-3, The Montein Riverside Hotel Bangkok , Thailand .
 • Buranasiri, K., Techakarnjanarak, S., Mekvichitsaeng, P., Akeprathumchai, S.,and Poomputsa, K. (2006) Study of Interaction between Complete Genotype and deletion Mutants of SeMNPV Baculovirus in Insect Cell. The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Biotechnology:Benefits & Bioethics” November 2-3, The Montein Riverside Hotel Bangkok , Thailand .
 • Mekvichitsaeng, P.,Poomputsa, K., Dechmahitkul, W., and Akeprathumchai, S., (2006) Recombinant Dengue Envelope Protein Production in Insect Cell Culture. The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Biotechnology:Benefits & Bioethics” November 2-3, The Montein Riverside Hotel Bangkok , Thailand .
 • Xun Meng, Mekvichitsaeng, P., Akeprathumchai, S.,and Poomputsa, K. (2006)Molecular Studies of ORF27 of a Thai Isolated Baculovirus (HaNPV). The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Biotechnology:Benefits & Bioethics” November 2-3, The Montein Riverside Hotel Bangkok , Thailand .
 • Nakpuk, J., Techkarnjanaruk, S., Mekvichitsaeng, P. and Poomputsa, K. (2005) Study of RNA Interference (RNAi) on the Passage Effect of th-HaNPV Baculovirus in Helicoverpa zae (Hz) Insect Cell, BioThailand (2005): Challenges in the 21st Century 2nd-5th November. Queen Sirikit National Convention Center , Bangkok , Thailand
 • Nobnorb S., Poomputsa K., Mekvichitsaeng P. and Techkarnjanaruk S. (2004) Improvement of direct PCR cloning technique for genetic engineering of baculovirus. The 16th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology December 12-15th. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. Topland Hotel, Phitsanolok , Thailand .
 • Pehtprakob P., Poomputsa, K., Mekvichitsaeng P. and Akepratumchai S. (2004) Improvement of HaNPV infection efficiency in Hz cells. The 16th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology December 12-15th. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. Topland Hotel, Phitsanolok , Thailand .
 • Narkpuk, J., Techkarnjanaruk, S., Mekvichitsaeng P., and Poomputsa, K. (2004) Study of RNA interference (RNAi) on the passage effect of HaNPV baculovirus in Insect cell. The 16th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology December 12-15th. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. Topland Hotel, Phitsanolok , Thailand .
 • Kongtragool, C., Mekvichitsaeng P., Poomputsa, K., Ruanglek, V. and Akepratumchai, S. (2004) Cultivation of Astaxanthin producing yeast Phaffia rhoduzyma in medium from various sources. The 16th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology December 12-15th. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. Topland Hotel, Phitsanolok , Thailand .
 • Ratana-a-morn, T., Mekvichitsaeng, P., Poomputsa, K., Atthi, R., Teerataworawan, W. and Akepratumchai, S. (2004). Enharncement of Blackleg Vaccine Production. The 16th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology December 12-15th. Innovative Biotechnology: The Opportunity for Kitchen of the World. Topland Hotel, Phitsanolok , Thailand .
 • Posayapisit N., Poomputsa K., Mekvijitsaeng P. and Techkarnjanaruk S. (2002) Construction of Helicoverpa armigera Nucleopoyhedrovirus chitinase-negative mutant using green fluorescent protein as a marker gene. Extended abstract of the 3rd National symposium on Graduate Research, Nakhonratchasima , Thailand , pp. 3-4
 • Poomputsa K., Kittel C., Egorov A., Sereinig S., Grabherr R., Ernst W. and Katinger H.(2002) Poster presented at Joint Annual Meeting of the Austrian Society for Biochemical and Molecular Biology, Austrian Society for Genetic and Gentechnique, Austrian Society for Biotechnology and Austrian Network for Gene Therapy. September 16th-18th, Paris Lodron University , Salzburg , Austria .
 • Puewkoaw K., Longseda C., Poomputsa K., Leelavatcharamas V. and Mekvichitsaeng P. (2002) Perfusion Culture of Insect Cell for Production of Recombinant Dengue Viral Envelope protein in Stirred tank reactor. Poster presented at the 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, November 12-15th, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen , Thailand .
 • Mekvichitsaeng P, Dechmahitkul W, Puewkoaw K and Tanticharoen M., (2001) Pilot Scale Production of Baculovirus in Insect Cell Culture for Biopesticide, Proceeding of the Asian Science Semina on Animal Cell Technology (ASSACT2001), Nagoya Japan.
 • Mekvichitsaeng, P., Poomputsa K., Puewkoaw, K., and Tanticharoen, M. (2001) Production of Recombinant Dengue Viral Protein from Insect Cell. Proceedings of the Asian Science Seminar on Animal Cell Technology 2001 (ASSACT 2001), Nagoya , Japan
 • Posayapisit N., Poomputsa K., Mekvichitsaeng P., and Techkarnjanaruk S. (2001). Phylogenetic analysis of Baculovirus chitinase sequences. Proceeding of the 3rd International Symposium on Chitin Enzymology, Senigallia , Italy , pp. 19.
 • Wairuj Dechmahitkul ,Kathariya Paewkhaw, Kanokwan Poomputra, Utai Ketnuti, Phenjun Mekvichitsaeng(2001) Pilot Scale Production of Baculovirus in Insect Cell Culture for Biopesticide poster presentattion for BioThailand 2001
 • Posayapisit N., Poomputsa K., Mekvichitsaeng P., and Techakarnjanarak S.(2000) Identification and Characterization of a Chitinase Gene in the Thai-isolated Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus. Poster presented at The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 Nov 2000, Felix Hotel , Kanchanaburi , Thailand .
 • Owartworakit A., Poomputsa K. and Mekvichitsaeng P. (2000) Expression of recombinant dengue viral envelope protein in Bombyx mori cells. Poster presented at The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 Nov 2000, Felix Hotel , Kanchanaburi , Thailand .
 • Lertwattanavanlee L., Pimsmarn J. and Mekvichitsaeng P. ( 2000) Kinetic and Scale up of Acetobacter xylinum in Batch process. Poster Presented at the 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 November 2000, Felix Hotel , Kanchanaburi.
 • Sotasan S., Poomputsa K. and Mekvichitsaeng P. (2000) Optimization of recombinant Dengue viral envelope protein production in insect cell culture. Poster presented at The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 Nov 2000, Felix Hotel , Kanchanaburi , Thailand .
 • Puewkoaw K., Poomputsa K. and Mekvichitsaeng P. (2000) Purification and Characterization of recombinant NS1 protein from Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Poster presented at The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 Nov 2000, Felix Hotel , Kanchanaburi , Thailand .
 • Hayeeawama J., Poomputsa K. and Mekvichitsaeng P. (2000) Effect of Temperature on Baculovirus Production in insect cell culture. Poster presented at The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 Nov 2000, Felix Hotel , Kanchanaburi , Thailand .
 • Netsuwan N., Himananto O. and Poomputsa K. (2000) Production of Salmonella spp. Monoclonal Antibody. Poster presented at The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 Nov 2000, Felix Hotel , Kanchanaburi , Thailand .
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สงวนลิขสิทธิ์ 2550-2553 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) : 83 หมู่ 8 แขวงท่าข้าม, เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ 10150
โทร.66-2-4523456 (อัตโนมัติ 13 สาย), โทรสาร.66-2-4523455

Copyrights 2007-2010 Pilot Plant Development and Training Institute
King Mongkut's University of Technology Thonburi (Bangkuntien) : 83 Moo 8 Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150
Tel. 66-2-4523456 (13 lines) Fax. 66-2-4523455