Monday, 23 July 2018 |
หน้าหลัก arrow งานวิจัยและพัฒนา arrow Food Technology and Food Engineering
Food Technology and Food Engineering PDF พิมพ์ อีเมล์

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหารและ วิศวกรรมอาหาร
(Food Technology and Food Engineering)

วัตถุประสงค์

ห้องปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพด้าน เทคโนโลยีอาหารและวิศวกรรมอาหาร โดยมุ่งเน้น

 1. กระบวนการใช้ความร้อนในการแปร รูปอาหาร
 2. Food Engineering Properties
 3. Solid State Fermentation
 4. การวิจัยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Standards Research Program)
 5. การจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลด้าน เทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร

ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

 • บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด(เครือเบทาโกร)
 • บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
 • บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด
 • บริษัท อาหารสยาม จำกัด
 • บริษัท ไทยฮาจิมะ เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ศรีทองพูน จำกัด
 • สถาบันอาหาร
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีชาติ
 • กรมประมง

งานวิจัยพัฒนา food1.jpg

งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

 1. การพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์หน่อไม้บรรจุปี๊ปของกลุ่มแม่บ้าน
 2. ผลของขนาดกระป๋องที่มีต่อการถ่าย เทความร้อนระหว่างการฆ่าเชื้อ
 3. การศึกษาความเป็นไปได้เชิง อุตสาหกรรมในการผลิตแหล่งเส้นใยอาหารจากเศษพืชเหลือทิ้ง

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน

 1. Low-pressure superheated steam drying of food products
 2. การถ่ายโอนความร้อนของซาลาเปา ไส้หมูสับแช่แข็งในระบบ Cryomechanical Freezing เปรียบเทียบกับระบบ Air-blast Freezing food2.jpg
 3. ปรากฏการณ์ถ่ายเทและการเปลี่ยน แปลงสมบัติทางกายภาพระหว่างการแปรรูป และการเก็บรักษากุ้ง ( Transportation Phenomena and Physical Property Change of Shrimp during Processing and Storage)
 4. ผลการเตรียมการต่อคุณภาพสัปปะรด และมะม่วงทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ
 5. การยืดอายุการเก็บรักษาปลาหมอเทศ แดดเดียวทอดโดยการบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปร
 6. การวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัย อาหารด้านผักและผลไม้ : กรณีตลาดนัดและรถเร่
 7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพใน ระหว่างกระบวนการผลิตและเก็บรักษาของใบบัวบกผง
 8. การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมใน การผลิตมะขามผงด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย : ผลของสารช่วยอบแห้งและสภาวะการอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ food3.jpg
 9. ผลของความเป็นกรดด่างของน้ำ ที่มี ต่อลักษณะการปลดปล่อยสารออกจากแมทริกซ์ ประกอบของไข่ขาวกับแป้งมันสำปะหลัง
 10. การปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปเม็ด สาคูโดยใช้เครื่องขึ้นรูปแบบถังหมุนชนิดไม่ต่อเนื่อง
 11. การจำลองแบบการถ่ายเทความร้อน อาหารเหลวที่บรรจุในภาชนะพลาสติกรูปทรงระฆัง
 12. การปลดปล่อยสารจากโครงสร้าง ประกอบระหว่างอิมัลชันของน้ำมันในไข่ขาวและแป้งมันสำปะหลัง
 13. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ผลิตเสบียงทรงชีพ
 14. การพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ ปรับกรดบรรจุถุงพลาสติกโดยใช้ วิธีการถนอมอาหารแบบผสมผสาน
 15. โครงการ การศึกษารูปแบบการ จัดการความปลอดภัยอาหารกลุมผักและผลไม้ กรณีสารเคมีเจือปนในอาหาร food4.jpg

งานบริการวิชาการ

 1. การออกแบบและให้คำปรึกษา กระบวนการผลิตหนังปลาทอดกรอบ
 2. การอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารด้วยไอน้ำ ร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันต่ำระยะที่ 2
 3. การดําเนินงานรับจ้างเหมาบริการ วิเคราะห์ ตัวอย่างโครงการ การใช้ Ohmic hearting เพื่อตกตะกอนโปรตีนในน้ำล้างจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม surimi
 4. Effects of Pretreatment and Thermal Process on Quality
 5. ให้คำปรึกษา โครงการการศึกษา สภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งมะพร้าวเกล็ดด้วย เครื่องอบแห้งแบบถาด
 6. การศึกษาและการจัดทําเกณฑ์ และคู่ มือในการกํากับดูแลอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

สิทธิบัตร

 • อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1813 ชื่อที่แสดง ถึงการประดิษฐ์ คือ “ กรรมวิธีการผลิตไข่แดงเค็มโดยการแยกดองเฉพาะส่วนไข่แดง ” โดย ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2548
 • สิทธิบัตรเลขที่ 22004 ชื่อที่แสดงถึง การประดิษฐ์ คือ “ ระบบแมชีนวิชั่นสำหรับคัดผลมะม่วง ” โดย รศ.ดร.อัมพวัน ตั๊นสกุล วันที่ 14 มิถุนายน 2550

บุคลากรประจำห้องปฏิบัติการ

 1. รศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
 2. รศ.ดร . ทิพาพร อยู่วิทยา
 3. รศ.ดร . อัมพวัน ตั๊นสกุล
 4. ผศ.ดร . มณฑิรา นพรัตน์
 5. รศ.ดร . สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 6. ผศ.ดร . ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
 7. ผศ.ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ
 8. ผศ.ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
 9. ดร.เสาวคนธ์ วงศาสุลักษณ์
 10. นางสาวถิรนันท์ คุณานพรัตน์
 11. นางวลัยพร ศรีชุมพวง
 12. นางรัชนีพร อ้ายตั้ง
 13. นายทิศ อ้ายตั้ง
 14. นางสาวเพียงใจ ตาละลักษมณ์

ผลงานวิชาการปีงบ ประมาณ 2550 ( 1 ตุลาคม 2549– 30 กันยายน 2550)

วารสารระดับนานาชาติ

 1. Wongsasulak, S., Kit, K.M., McClements, D.J., Yoovidhya, T., Weiss, J., 2007, “The effect of solution properties on the morphology of ultrafine electrospun egg albumen-PEO composite fibers ” Polymer 48, pp. 448- 457.
 2. Wongsasulak, S., Yoovidhya, T., Bhumiratana, S., Hongsprabhas, P., 2007, “Physical properties of egg albumen and cassava starch composite network fromed by a salt-induced gelation method ” Food Research International 40, pp. 249-256.
 3. Wachiraphansakul, S., Devahastin, S. 2007. Drying kinetics and quality of okara dried in a jet spouted bed of sorbent particles. LWT-Food Science and Technology, 40, pp. 207-219.
 4. Panyawong, S., Devahastin, S., 2007. Determination of deformation of a food product undergoing different drying methods and conditions via evolution of a shape factor. Journal of Food Engineering, 78, pp. 151-161.
 5. Pimpaporn, P., Devahastin, S., Chiewchan, N., 2007. Effect of combined pretreatments on drying kinetics and quality of potato chips undergoing low-pressure superheated steam drying. Journal of Food Engineering, 81, pp. 318-329.
 6. Nimmol, C., Devahastin, S., Swasdisevi, T., Soponronnarit, S., 2007, “Drying of banana slices using combined low-pressure superheated steam and far-infrared radiation ” Journal of Food Engineering, 81, pp. 624-633.
 7. Kerdpiboon, S., Devahastin, S., 2007, “Fractal characterization of some physical properties of a food product under various drying conditions ” Drying Technology, 25, pp. 135-146.
 8. Thomkapanich, O., Suvarnakuta, P., Devahastin, S., 2007. Study of intermittent low-pressure superheated steam and vacuum drying of a heat-sensitive material. Drying Technology, 25, pp. 205-223.
 9. Suvarnakuta, P., Devahastin, S., Mujumdar, A.S., 2007. A mathematical model for low-pressure superheated steam drying of a biomaterial. Chemical Engineering and Processing, 46, pp. 675-683.
 10. Nimmol, C., Devahastin, S., Swasdisevi, T., Soponronnarit., S., 2007. Drying and heat transfer behavior of banana undergoing combined low-pressure superheated steam and far-infrared radiation drying. Applied Thermal Engineering, 27, pp. 2483-2494.
 11. Sathapornprasath, K., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2007. Performance evaluation of an impinging stream dryer for particulate materials. Drying Technology, vol. 25, pp.1121-1128.
 12. Chiewchan, N., Pakdee, W., Devahastin, S., 2007, “Effect of water activity on thermal resistance of Salmonella krefeld in liquid medium and on rawhide surface” Internation Journal of Food Microbiology, 114, pp. 43-49.
 13. Niamnuy, C., Devahastin, S., Soponronnarit., S., 2007. Quality changes of shrimp during boiling in salt solution. Journal of Food Science , vol. 72 , Nr. 5.
 14. Kerdpiboon, S., Devahastin, S., K.L. William., 2007, “Comparative fractal characterization of physical changes of different food products during drying ” Journal of Food Engineering, 83, pp. 570-580.
 15. Leonard, A., Blacher, S., Nimmol, C., Devahastin, S. 2007. Effect of far-infrared radiation assisted drying on microstructure fo banana slices: An illustrative use of X-ray microtomography in microstructural evaluation of a food product.Journal of Food Engineering, 85, pp. 154-162.
 16. Chiewchan, N., Pakdee, W., Devahastin, S., 2007, “Effect of water activity on thermal resistance of Salmonella krefeld in liquid medium and on rawhide surface” Internation Journal of Food Microbiology, 114, pp. 43-49.
 17. Pimpaporn, P., Devahastin, S., Chiewchan, N., 2007. Effect of combined pretreatments on drying kinetics and quality of potato chips undergoing low-pressure superheated steam drying. Journal of Food Engineering, 81, pp. 318-329.
 18. Jangbua, P., Tongta, A., Nopharatana, M., Kitsubun, P. and Laoteng, K. 2007. Optimization of g-linolenic acid production bu Mucor rouxii in solid state fermentation. Proceeding of The 2nd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 23-25 May, Khon Kaen , Thailand .
 19. Kitsubun, P. and Nopharatana, M. 2007. Effects of starch and moisture content on mixing characteristics in rotating drum bioreactor. Proceeding of The 2nd International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 23-25 May, Khon Kaen , Thailand .
 20. Poonnoy, P., Tansakul, A. and Chinnan, M., 2007, "Artificial Neural Network Modeling for Temperature and Moisture Content Prediction in Tomoto Slices Undergoing Microwave Vacuum Drying", Journal of Foof Science, Vol.72, No.1, pp.41-47.
 21. Thipayarat, A. 2007. Assessment of decimal reduction of pathogens in frozen chicken products using surface pasteurization. International Journal of Food Engineering, Vol.3, 2007,Iss. 4, Art. 5.
 22. Thipayarat, A. 2007. Quality and physiochemical properties of bannana paste under bacuum dehydration. International Journal of Food Engineering, Vol.3, 2007,Iss. 4, Art. 6.

วารสารระดับชาติ

 1. นภาพร เชี่ยวชาญ , วลัยพร ศรีชุมพวง และ ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี , 2007, " สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดที่จำหน่ายโดยผู้ค้าเร่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ " วารสารอาหาร , 37, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2550, หน้า 59-72
 2. พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ , มณฑิรา นพรัตน์ , วิทวัส จิรนันทกุล , ทิพย์วิภา วินันทมาลากูล และ สุภา สิทธิวรพงศ์ , 2007, " ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมร้อนต่อ คุณภาพทางกายภาพ และประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น " วารสารอาหาร , 37, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2550, หน้า 93- 104

วารสารประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 1. Ekwongsupasarn, P., Siriwattanayotin, S., Ruenglertpanyakul, W. and Suthamwong, P. 2007. Effect of brewing condition on the amount of extracted total phenolic compounds of tea residue and tea product. International Conference Integration of Science&Tecnology for Sustainable Development, 26-27 April 2007, pp. 474-477, Faculty of Agricultural Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.
 2. Udom, K., Yoovidhya, T. and Tangdaungdee, C. 2007. Combined effects of citric acid and sodium chloride on pH of acidified Bamboo shoot. International Conference Integration of Science&Tecnology for Sustainable Development, 26 -27 April 2007, pp. 353-356, Faculty of Agricultural Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.
 3. Kanjanapongkul, K., Yoovidhya, T., Tia, S., and Wongsa-Ngasri, P. 2007. A Simple model for prediction of surimi wastewater temperature during treatment for protein recovering in a continuous Ohmic Heater. International Conference Integration of Science&Tecnology for Sustainable Development, 26-27 April 2007, pp. 17-21, Faculty of Agricultural Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.
 4. Wongirung, T., Suvarnakuta, P., Devahastin, S. 2007. Determination of sorption isobars of a food product undergoing low-pressure superheated steam drying. International Conference on Integration of Science & Tecnology for Sustainable Development, 26-27 April 2007, pp. 177-181, Faculty of Agricultural Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.
 5. Hiranvarachat, B., Suvarnakuta, P., Chiewchan, N., Devahastin, S. 2007. Determination of isomeriza kinetics of carotene in carrots undergoing different drying techniques and conditions. The 5 th Asia-Pacific Drying Conference , 13-15 August 2007, pp. 1019-1024, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong.
 6. Mayachiew, P., Devahastin, S. 2007. Characterization of edible chitosan films prepared by different drying methods. The 5 th Asia- Pacific Drying Conference , 13-15 August 2007, pp. 1011-1018, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong.
 7. Jongaroontaprangsee, S., Tritrong, W., Chokanaporn, W,. Devahastin, S., Chiewchan, N. 2007. Hydration properties of dietary fiber powder from cabbage by-products. The 5 th Asia-Pacific Drying Conference , 13-15 August 2007, pp. 1026-1032, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong.
 8. Rimkate, C., Duh, D, P., Devahastin, S., Chiewchan, N. 2007. Effects of drying methods and tea preparation temperature on the degradation of antioxidants in indian gooseberry tea. The 5 th Asia-Pacific Drying Conference , 13-15 August 2007, pp. 1025-1034, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong.
 9. Jinorose, M., Devahastin, S. 2007. Describing deformation during drying using indicators calculated from external and microstructural changes of a food product. The 5 th Asia-Pacific Drying Conference , 13-15 August 2007, pp. 158-167, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong.
 10. Namsanguan, Y., Tia, W., Devahastin, S., Soponronnarit, S. 2007. Experimental investigation of two-stage superheated steam and heat pump drying of shrimp. The 5 th Asia-Pacific Drying Conference , 13-15 August 2007, pp. 150-157, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong.
 11. Leonard, A., Blacher, S., Devahastin, S. 2007. Characterization of dried banana porous structure by x-ray microtomography coupled with omage analysis. The 5 th Asia-Pacific Drying Conference , 13-15 August 2007, pp. 197-202, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong.
 12. Niamnuy, C., S., Devahastin, S., Soponronnarit, S. 2007. Effect of boiling and jet spouted bed drying on the quality of dried shrimp. The 5t h A sia-Pacific Drying Conference , 13-15 August 2007, pp. 561-568, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong.
 13. Wuttipalakorn, P. and Chiewchan, N. 2007. Debittering of high dietary fiber powder produced from Lime residues. International Conference Integration of Science&Tecnology for Sustainable Development, 26-27 April 2007, pp. 108-111, Faculty of Agricultural Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.
 14. Bordeerat, E. and Tansakul, A. 2007. Color Change of Papaya Puree Prepared from Different Heating Methods. Proceedings of the International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST) “Biological Diversity, Food and Agricultural Technology”. April 26-27. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang . p.195-199.
 15. Chokananporn, W. and Tansakul, A. 2007. Estimation of Surface Area and Volume of Fresh Guava Using One-hidden Layer Artificial Neural Network. Proceedings of the International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST) “Biological Diversity, Food and Agricultural Technology”. April 26-27. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang . p.200-204.
 16. Siripon, K., Tansakul, A. and Mittal, G.S. 2007. Heat Transfer Modeling of Chicken Cooking in Hot Water. Proceedings of the International Food Machinery and Technology Exhibition. June 5-8. Tokyo . Japan . 48-55.
 17. Kanlapong, A., Thipayarat, A. 2007. Application of dielectric heating to enhance vacuum drying of carrot pulp. International Conference Integration of Science&Tecnology for Sustainable Development, 26-27 April 2007, pp. 210-214, Faculty of Agricultural Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.
 18. Udom, K., Yoovidhya, T. and Tangdaungdee, C. 2007. Combined effects of citric acid and sodium chloride on pH of acidified Bamboo shoot. International Conference Integration of Science&Tecnology for Sustainable Development, 26 -27 April 2007, pp. 177-181, Faculty of Agricultural Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.
 19. Budnard, J. and Tangdaungdee, C. 2007. Effect of shape factor on oil uptake of potato during deep-fat frying. International Conference Integration of Science&Tecnology for Sustainable Development, 26-27 April 2007, pp. 55-60, Faculty of Agricultural Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand.

วารสารประชุมวิชาการระดับชาติ

 1. Ekwongsupasarn, P., Siriwattanayotin, S., Ruenglertpanyakul, W. and Suthamwong, P. 2007. Effect of brewing condition on the amount of extracted total phenolic compounds of tea residue and tea product. Food innovation asia , The 9th agro-industry conference "Q" Food For Good Life, 14-15 June 2007, pp. P4-15-CP.
 2. จิตติมณฑน์ วงศ์ษา , วารุณี วารัญ ญานนท์ และ สุวิช ศิริวัฒนโยธิน , การปรับปรุงเครื่องสีเปลือกแบบจานหมุนสำหรับพริกไทยดำ , ประชุมวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตร แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8, 21-24 มกราคม 2550 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น
 3. 3. Bhawamai, S. and Nopharatana, M. 2007 . Development of cassava pearl roaster: Effects of time and rotational speed on mixing of cassava pearls in rotating drum roaster. Proceeding of the Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering & Post Harvest/Production Technology, 22-24 January, Khon Kaen , Thailand .
 4. 4. Suwannamart, O. and Nopharatana, M. 2007 . Development of cassava pearl roaster: Effects of feed particle size and drum diameter on cassava pearl granulation. Proceeding of the Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering & Post Harvest/Production Technology, 22-24 January, Khon Kaen , Thailand .
 5. 5. Vongsawasdi, P, Nopharatana, M., Hiranyaprateep, N. and Tirapong, N. 2007. Relationship between rheological properties of rice flour and qualities of vermicelli. Proceeding of The 9th Agro-Industrial Conference, 14-15 June, Bangkok , Thailand .
 6. 6. Vongsawasdi, P., Nopharatana, M. and Hiranyaprateep, N., 2007. Relationship between rhelological properties of rice and qualities of vermicelli. Food innovation asia , The 9th agro-industry conference "Q" Food For Good Life, 14-15 June 2007, pp. P2-10-NC.
 7. 7. Poonnoy, P., Tansakul, A., 2007. Artificial neural network model development for predicting moisture content of agricultural products during microwave-vacuum drying process. Food innovation asia , The 9 th agro-industry conference "Q" Food For Good Life, 14-15 June 2007, pp. O2-06.
 8. 8. Bordeerat, A., Tansakul, A., 2007. Non-Enzymatic browing of papaya pures subjected to various heating methods. Food innovation asia , The 9 th agro-industry conference "Q" Food For Good Life, 14-15 June 2007, pp. P4-13- CP.
 9. 9. Chokananporn, W., Tansakul, A., 2007. Artifical neural network model for estimating of surface area of fresh guava. Food innovation asia , The 9 th agro-industry conference "Q" Food For Good Life, 14-15 June 2007, pp. O2-05.
 10. 10. Chokananporn, W., Tansakul, A., 2007. Guava sorter using machine vision system and artificial neural network model. Food innovation asia , The 9 th agro-industry conference "Q" Food For Good Life, 14-15 June 2007, pp. P2-03-CP.


 เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง : Food Engineering Dept.

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สงวนลิขสิทธิ์ 2550-2553 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) : 83 หมู่ 8 แขวงท่าข้าม, เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ 10150
โทร.66-2-4523456 (อัตโนมัติ 13 สาย), โทรสาร.66-2-4523455

Copyrights 2007-2010 Pilot Plant Development and Training Institute
King Mongkut's University of Technology Thonburi (Bangkuntien) : 83 Moo 8 Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150
Tel. 66-2-4523456 (13 lines) Fax. 66-2-4523455