Wednesday, 19 June 2019 |
หน้าหลัก arrow งานวิจัยและพัฒนา arrow Biochem. Eng. & Pilot Plant Research & Dev. Unit (Eng)
Biochem. Eng. & Pilot Plant Research & Dev. Unit (Eng) - Background PDF พิมพ์ อีเมล์
ดัชนี บทความ
Background
Mission
Vision
Management
Funding
Research
Direction
Staff
Achivements-
Technology
Achivements-
Services
Patents/Awards
Achivements-
Publications
Conference
Key
Performance
Index

7. Publications and Conference Proceedings

During 1993-2003, BEC has published 76 international publications, 5 national publications, 76 international proceedings and 66 national proceedings. The list of international publications is as follows.

 1. Cohen, Z.; Ruengichatchawalya, M.; Siangdung, W.; Tanticharoen, M. “Production and partial purification of g - linolenic acid and some pigments from Spirulina platensis Journal of Applied Phycology 1993, 5:109-115
 2. Tanticharoen, M.; Bunnag, B.; Vonshak, A. “Cultivation of Spirulina using Secondary treated starch waste water” Australasian Biotechnology 1993, 3:223-226.
 3. Cohen, Z.; Ruengichatchawalya, M.; Siangdung, W.; Tanticharoen, M.; Heimer, Y.M. “Herbicide-resistant Lines of microalgae: growth and fatty acid composition” Phytochemistry 1993, 34 (4):973-978.
 4. Chanawongse, L.; Lee, Y.K.; Bunnag, B.; Tanticharoen, M. “Productivity of the cyanobacterium Spirulina platensis in cultures using sunlight” Bioresources Technology 1994, 48:143-148.
 5. Tanticharoen, M.; Ruengichatchawalya, M.; Bunnag, B.; Vonktaveesuk, P.; Vonshak, A.; Cohen, Z. “Optimization of g - linolenic acid (GLA) production in Spirulina platensis Journal of Applied Phycology 1994, 6:295-300.
 6. Vonshak, A.; Chanawongse, L.; Bunnag, B.; Tanticharoen, M. “Physiological characterization of Spirulina platensis isolates: Response to light and salinity” Plant Physiology 1995, 14:161-166.
 7. Vonshak, A.; Kancharaksa, N.; Bunnag, B.; Tanticharoen, M. “Role of light and photosynthesis on the acclimation process of the cyanobacterium Spirulina platensis to salinity stress” Journal of Applied Phycology 1996, 8:119-124.
 8. Somasundrum, M.; Kirtikara, K.; Tanticharoen, M. “Amperometric determination of hydrogen peroxide by direct and catalytic reduction at a copper electrode” Analytica Chimica Acta 1996, 319:59-70.
 9. Vonshak, A.; Chanawongse, L.; Bunnag, B.; Tanticharoen, M. “Light acclimation and photoinhibition in three Spirulina platensis (cyanobacteria ) isolates” Journal of Applied Phycology 1996, 8:35-40.
 10. Somasundrum, M.; Tanticharoen, M.; Kirtikara, K. “H 2 O 2 from an oxidase enzyme can be detected cathodically using metal-dispersed conducting polymer film” Journal Electroanalytical Chemistry 1996, 407:247-251.
 11. Somasundrum, M.; Tongta, A.; Tanticharoen, M.; Kirtikara, K. “A kinetic model for the reduction of enzyme -generated H 2 0 2 at a metal-dispersed conducting polymer film” Journal Electroanalytical Chemistry 1997 , 440:259-264.
 12. Kiattipoomchai, M.; Somasundrum, M.; Tanticharoen, M.; Kirtikara, K. “Measurement of sulfite at oxide-coated copper electrodes” Analytica Chimica Acta 1998 , 123:2017-2019.
 13. Nomsawai, P.; Tanticharoen, M.; Cheevadhanarak, S. “Light regulation of phycobilisome structure and gene expression in Spirulina platensis C1 ( Arthrospira sp. PCC9438)” Plant Cell Physiol o gy 1999, 40(12):1194-1202.
 14. Surareungchai, W.; Worasing, S.; Sritongkum, P.; Tanticharoen, M. “Dual electrode signal-subtracted bio sensor for simultaneous flow injection determination of sucrose and glucose.” Analytica Chimica Acta 1999 , 380:7-15.
 15. Samarntarn, W.; Cheevadhanarak, S.; Tanticharoen, M. “Production of alkaline protease by genetic ally engineered Aspergillus oryzae U1521. ” Journal General Applied Microbiology and Biotechnology 1999, 45:99-103 .
 16. Arjsriwat, S.; Tanticharoen, M.; Kirtikara, K.; Aoki, K.; Somasundrum, M. “Metal – dispersed Conducting polymer – Coated Electrode used for Oxidase – based Bio sensor .” Electrochemistry Communication 2000, 2:441-444.
 17. Laoteng, K.; Monnontara, R.; Tanticharoen, M.; Cheevadhanarak, S. “Delta 6 desaturase of Mucor rouxii with high samilarity to Plant delta 6–desaturase and its Heterologous Expression in Saccharomyces cerevisiae .” Biochemical and Biophysical Research Communications 2000 , 279:17-22.
 18. Passorn, S.; Laoteng, K.; Rachadawong, S.; Tanticharoen, M.; Cheevadhanarak, S. “Heterologous Expression of Mucor rouxii D 12 Gene in Saccharomyces cerevisiae .” Biochemical and Biophysical Research Communications 1999 , 263:47-51.
 19. Deshnium, P.; Paitoonrangsarid, K.; Suphatrakul, A.; Meesapyodsuk, D.; Tanticharoen, M.; Cheevadhanarak, S. “Temperature-independent and dependent expression of desaturase genes in filamentous cyanobacterium Spirulina platensis C1 ( Arthrospira sp. PCC9438)” FEMS Microbiology Letter 2000, 184:207-213.
 20. Surareungchai, W.; Kasiwat, D. “Electroanalysis of tert-Butylhydroquinone in Edible Oil at a Nafion – Coated Probe.” Electroanalysis 2000, 12(14):1124-1129.
 21. Laoteng, K.; Anjard, C.; Rachadawong, S.; Tanticharoen, M.; Maresca, B. “ Mucor rouxii D 9 Desaturase Gene is Transcriptionally Regulated during Cell Growth and by Low Temperature.” Molecular Cell Biology Research Communications 1999 , 1:36-43.
 22. Jaturapat, A.; Isaka, M.; Hywel-Jones, NL.; Lertwerawat, Y.; Kamchonwongpaisan, S.; Kirtikara, K.; Tanticharoen, M.; Thebtaranonth, Y. “Biosanthracenes from the Insect Pathogenic Fungus Cordyceps pseudomilitaris BCC 1620. I. Taxonomy, Fermentation, Isolation and Antimalarial Activity.” The Journal of Antibiotics 2001 , 54(1):29-35.
 23. Isaka, M.; Jaturapat, A.; Kladwang, W.; Panya, J.; Lertwerawat, Y.; Tanticharoen, M.; Thebtaranonth, Y. “Antiplasmodial compounds from wood-decayed fungus Xylaria sp. BCC 1067” Planta Medical 2000, 66:473-475.
 24. Meesapyodsuk, D.; Reed, D.W.; Cheevadhanarak, S.; Deshnium, P.; Covello, P.S. “Probing the mechanism of a cyanobacterial D 9 Fatty acid desaturase from Spirulina platensis C1 ( Arthrospira sp. PCC9438)” Comparative Biochemistry and Physiology Part B 2001, 129:831-835.
 25. Thammarongtham, C.; Turner, G.; Moir, A.J.; Tanticharoen, M.; Cheevadhanarak, S. “A new class of glutaminase from Aspergillus oryzae .” Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology 2001, 3(4) (Oct):611-617.
 26. Surareungchai, W.; Deepunya, W.; Tassakorn, P. “Quadruple-pulsed amperometric detection for simultaneous flow injection determination of glucose and fructose” Analytica Chimica Acta 2001 , 448:215-220.
 27. Chaiprasert, P.; Bhumiratana, S.; Tanticharoen, M. “Mesophilic and Thermophilic Anaerobic Digestion of Pineapple Cannery Wastes” Thammasat International Journal of Science and Technology 2001 , 6 (2):1-9.
 28. Ruengitchatchawalya, M.; Chirasuwan, N.; Chaiklahan, R.; Bunnag, B.; Deshnium, P.; Tanticharoen, M. “Photosynthetic characteristics of a mutant of Spirulina plantensis Journal of Applied Phycology 2002 , 14:71-76.
 29. Posayapisit, N.; Pumputsa, K.; Mekvichitsaeng, P.; Techkarnjanaruk, S. “Phylo genetic analysis of Baculovirus chitinase sequence” Chitin Enzymology 2001, 343-350.
 30. Suriyawattanakul, L.; Surareungchai, W.; Sritongkum, P.; Tanticharoen, M.; Kirtikara, K. “The use of co-immobilization of Trichosporon cutaneum and Bacillus licheniformis for a BOD sensor ” Applied Microbiology and Biotechnology 2002, 59:40-44.
 31. Na Nakon P., Suphantharika M., Udomsopagit S., and Surareungchai W. "Poly (vinylferrocene)-Polyethylene Glycol Glutamate Oxidase Electrode for Determination of Glutamate in Commercial Soy Sauces." Journal of Microbiology & Biotechnology 2003, 19, 479-485.
 32. Khunyoshyeng, S.; Cheevadhanarak, S.; Rachdawong, S.; Tanticharoen, M. “Differential expression of desaturases and changes in fatty acid composition during sporangiospore germination and development in Mucor rouxii .” Fungal Genetics and Biology 2003 , 37, 13-21.
 33. Laoteng, K.; Pongchuachidthai, R.; Rueksomtawin, K.; Dandusitapunth, Y.; Tanticharoen, M.; Cheevadhanarak, S. “A Mucor rouxii mutant with high accumulation of an unusual trans -linoleic acid (9c, 12 t -C18: 2)” FEMS Microbiology Letters 2003, 10993, 1-7.
 34. Suvajittanont, W.; Chaiprasert, P. “Potential of biogas recirculation to enhance biomass accumulation on supporting media” Bioresource Technology 2003 , 88(2) , 157-162.
 35. Chaiprasert, P., W. Suvajittanont, B. Surarak, M. Tantichroen, and S. Bhumiratana. “ Nylon fiber as supporting media in anaerobic hybrid reactors: its effects on system's performance and microbial distribution .” Water Research , 2003, 37, 4605-4612.
 36. Devahastin, S.; Suvarnakuta, P.; Soponronnarit, S.; Mujumdar, A.S. “A Comparative Study of Low-Pressure Superheated Steam and Vacuum Drying of a Heat-Sensitive Material,” Journal of Drying Technology – An International 2004, 22(8).
 37. Namsanguan, Y.; Tia, W., Devahastin, S.; Soponronnarit, S. “Drying Kinetics and Quality of Shrimp Undergoing Different Two-Stage Drying Processes,” Journal of Drying Technology – An International 2004, 22(4), pp. 759-778.
 38. Wiyarath, W.; Somasundrum, M. and Surareugchai, W. “A voltammetric sensor for general purpose organohalide at picogramper-litre concentrations based on a simple collector-generator method” Journal of Analytical Chemistry 2004, Vol.76, pp.859-862.
 39. Ngamchana, S.; Surareungchai, W. “Sub-millimolar determination of formalin by pulsed amperometric detection” Journal of Analytica Chimica Acta 2004, Vol. 510, pp.195-201.
 40. Hongsthong, A.; Subudhi, S.; Sirijuntarat, M. and Cheevadhanarak, S. “Mutation study of conserved amino acid residues of Spirulina r 6 - acyl-lipid desaturase showing involvement of histidine 313 in the regioselectivity of the enzyme” Journal of Applied Microbiology and Biotechnology 2004, 66:74-84
 41. Hongsthong, A.; Paithoonrangsarid, K.; Prapugrangkul, P.; Deshnium, P.; Sirijuntarut, M.; Subhudhi, S.; Cheevadhanarak, S. and Tantichroen, M. “The expression of three desaturase genes of Spirulina platensis in Escherichia coli DH5 alpha.” Journal of Molecular Biology Reports 2004, 31:177-189
 42. Ruengjitchatchawalya, M.; Kovács, L.; Mapaisansup, T.; Sallai, A.; Gombos, Z.; Ponglikitmongkol, M. and Tanticharoen, M. “Higher plant-like fluorescence induction and thermoluminescence characteristics in cyanobacterium, Spirulina mutant defective in PQH 2 oxidation by cyt b 6 /f complex” Journal of Plant Physiology 2005, 162: 1123-1132.
 43. Wiyaratn, W.; Somasundrum, M. and Surareungchai, W. “Votammetric detection of organohalides by redox catalysis: Improved sensitivity by immobilisation within a cubic phase liquid crystal” Journal of The Analyst, (2005), 130:626-631 and Also highlighted as a Hot Paper on The RSC website and highlighted in Chemical sciense 2005, 2:C41
 44. Wiyaratn, W.; Hrapovic, S.; Liu, Y.; Surareungchai, W.; Luong, J.H.T. “Light-assisted synthesis of Pt-Zn porphyrin nanocomposites and their use for electrochemical detection of organohalides” Analytical Chemistry 2005, 77:5742-5749.
 45. Rijiravanich, P.; Aoki, K.; Chen, J.; Surareungchai, W. and Somasundrum, M. “Electrode reactions of catechol at tyrosinase-immobilized latex suspensions” Journal of Electroanalysis 2004, 16:605-611.
 46. Loetanantawong, B. ; Suracheep, C. ; Somasundrum, M.; Surareungchai, W. “Electrocatalytic Tetracycline Oxidation at a Mixed-Valent Ruthenium Cyanide-Modified Glassy Carbon Electrode and Determination of Tetracyclines by Liquid Chromatography with Electrochemical Detection” Journal of Analytical Chemistry , 2004, 76: 2266-2272 .
 47. Laoteng, K.; Ruenwai, R.; Tanticharoen, M. and Cheevadhanarak, S. “Genetic modification of essential fatty acids biosynthesis in Hansenula polymorpha” Journal of Microbiology Letters 2005, 245:169-178.
 48. Na-Ranong, S.; Laoteng, K.; Kittakoop, P.; Tantichareon. M. and Cheevadhanarak, S. Subsrate specificity and preference of r 6 –deaturase of Mucor rouxii . Journal of FEBS Letters 2005, 579:2744-2748.
 49. Laoteng, K.; Cheevadhanarak, S.; Tanticharoen, M. and Maresca, B. “Promoter analysis of Mucor rouxii 9-desaturase: Its implication for transcriptional regulation in Saccharomyces cerevisiae Journal of Biochemical and Biophysical Research Communications 2005, 335 :400-405.
 50. Meechai, A.; Pongakarakun, S.; Deshnium, P.; Cheevadhanarak, S. and Bhumiratana, S. “Metabolic flux distribution for g -linolenic acid synthetic pathways in Spirulina platensis ”  Journal of Biotechnol. Bioprocess Eng 2004, 9(6):506-513.
 51. Jupraputtasri, W.; Cheevadhanarak, S.; Chaiprasert, P.; Tanticharoen, M. and Techkarnjanaruk , S.  “Use of Fluorochrome-Labeled rRNA Targeted Oligonucleotide Probe and Tyramide Signal Amplification to Improve Sensitivity of Fluorescence in situ Hybridization.  Journal of BioScience and Bioengineering 2004, 98(4):282-286.
 52. Jupraputtasri, W.; Cheevadhanarak, S.; Chaiprasert, P.; Tanticharoen, M. and Techkarnjanaruk, S. “Use of an Alternative Archaea -Specific probe for Methanogen Detection”  Journal of Microbiological Methods . 2005, 61:95-104.
 53. Kurdrit, P.; Subudhi, S.; Hongsthong, A.; Ruengjitchatchawala, M. and Tanticharoen, M. “Functional expression of Spirulina - D 6 desaturase gene in yeast, Saccharomyces cerevisiae” Journal of Molecular Biology Reports 2005, 32: 215-226.
 54. Wachiraphansakul, S. and Devahastin, S. “Drying Kinetics and Quality of Soy Residue (Okara) Dried in a Jet Spouted Bed Dryer” Journal of Drying Technology, 2005, Vol. 23, No. 6, pp. 1229-1242.
 55. Na-Ranong, S.; Laoteng, K.; Kittakoop, P.; Tanticharoen, M. and Cheevadhanarak, S. “Targeted mutagenesis of a fatty acid D 6 -desaturase from Mucor rouxii : Role of amino acid residues adjacent to histidine-rich motif II” Journal of Biochemical and Biophysical Research Communications 2005, 339:pp.1029-1034.
 56. Jeennor, S.; Laoteng, K.; Tanticcharoen, M. and Cheevadhanarak, S. “Comparative fatty acid profiling of Mucor rouxii under different stress conditions” Journal of FEMS Microbiol Lett 259 2006, pp.60-66.
 57. Kurdrit, P., Subudhi, S., Cheevadhanarak, S. Tanticharoen , M. and Hongsthong, A . 2006. Effect of two intermediate electron donors, NADPH and FADH 2 , on Spirulina delta 6 desaturase co-expressed with two different immediate electron donors, cytochrome b5 and ferredoxin, in Escherichia coli. Journal of Molecular Biology, Oct 2006 published on-line.
 58. Hongsthong, A., Subudhi, S., Sirijuntarut, M., Kurdrid, P., Cheevadhanarak, S. and Tanticharoen, M. 2006. Revealing the complementation of ferredoxin by cytochrome b 5 in the Spirulina - D 6 -desaturation reaction by N-terminal fusion and coexpression of the fungal-cytochrome b 5 domain and Spirulina - D 6 -acyl-lipid desaturase. Journal of Applied Microbiology and Biotechnology . 72 (6), 1192-1201.
 59. Hongsthong, A., Sirijuntarut, M., Thammathorn, S., Prommenate, P., Bunnag, B., Cheevadhanarak, S., and Tanticharoen, M. 2007. Revealing differentially expressed proteins in two morphological forms of Spirulina platensis by proteomic analysis. Journal of Molecular Biotechnology . 36(2), 123-130.
 60. Rijiravanich, P., Aoki, K., Chen, J., Surareungchai, W. and Somasundrum, M. Micro-cylinder bio sensor for phenol and catechol based on layer-by-layer immobilization of tyrosinase on latex particles: Theory and experiment. Journal of Electroanalytical Chemistry 589 (2006) 249-258.
 61. Punbusayakul, N., Ci, L., Talapatra, S., Surareungchai, S. and Ajayan, P.M. 2007. Double-Walled Carbon Nanotube Electrodes for Electrochemical sensing. Journal of Electrochemcial and Solid-State Letter, 10(5) F13-F17.
 62. Chiewchan, N., Pakdee, W., and Devahastin, S., 2007, Effects of Water Activity and Hot Air Drying on Thermal Resistivity of Salmonella krefeld on Rawhide Surface , International Journal of Food Microbiology , Vol. 114, No. 1, pp. 43-49. (February 28).
 63. Pimpaporn, P., Devahastin, S., and Chiewchan, N., 2007, Effects of Combined Pretreatments on Drying Kinetics and Quality of Potato Chips Undergoing Low-Pressure Superheated Steam Drying , Journal of Food Engineering , Vol. 81, No. 2, July, pp. 318-329.
 64. Nimmol, C., Devahastin, S., Swasdisevi, T., and Soponronnarit, S., 2007, Drying of Banana Slices Using Combined Low-Pressure Superheated Steam and Far-Infrared Radiation , Journal of Food Engineering , Vol. 81, No. 3, August, pp. 624-633.
 65. Kerdpiboon, S. and Devahastin, S., 2007, Fractal Characterization of Some Physical Properties of a Food Product under Various Drying Conditions, Drying Technology , Vol. 25, No. 1, pp. 135-146.
 66. Thomkapanich, O., Suvarnakuta, P., and Devahastin, S., 2007, Study of Intermittent Low-Pressure Superheated Steam and Vacuum Drying of a Heat-Sensitive Material, Drying Technology , Vol. 25, No. 1, pp. 205-223.
 67. Wachiraphansakul, S. and Devahastin, S., 2007, Drying Kinetics and Quality of Okara Dried in a Jet Spouted Bed of Sorbent Particles , LWT - Food Science and Technology , Vol. 40, No. 2, March, pp. 207-219.
 68. Panyawong, S. and Devahastin, S. “ Determination of Deformation of a Food Product Undergoing Different Drying Methods and Conditions via Evolution of a Shape Factor Journal of Food Engineering , 2007, Vol. 78, No. 1, January, pp. 151-161.
 69. Kerdpiboon, S.; Kerr, W.L.; Devahastin, S. “ Neural Network Prediction of Physical Property Changes of Dried Carrot as a Function of Fractal Dimension and Moisture Content Journal of Food Research International , 2006, Vol. 39, No. 10, December, pp. 1110-1118.
 70. Kongsoontornkijkul, P.; Ekwongsupasarn, P.; Chiewchan, N. and Devahastin, S. "Effects of Drying Methods and Tea Preparation Temperature on the Amount of Vitamin C in Indian Gooseberry Tea” Journal of Drying Technology , 2006, Vol. 24, No. 11, pp. 1509-1513.
 71. Leeratanarak, N.; Devahastin, S. and Chiewchan, N. “ Drying Kinetics and Quality of Potato Chips Undergoing Different Drying Techniques Journal of Food Engineering , 2006, Vol. 77, No. 3, December, pp. 635-643.
 72. Srisamran, C. and Devahastin, S. “ Numerical Simulation of Flow and Mixing Behavior of Impinging Streams of Shear-Thinning Fluids Journal of Chemical Engineering Science , 2006, Vol. 61, No. 15, August, pp. 4884-4892.
 73. Devahastin, S.; Tapaneyasin, R.; and Tansakul, A. “ Hydrodynamic Behavior of a Jet Spouted Bed of Shrimp Journal of Food Engineering, 2006, Vol. 74, No. 3, June, pp. 345-351.
 74. Devahastin, S. and Pitaksuriyarat, S. “ Use of Latent Heat Storage to Conserve Energy during Drying and Its Effect on Drying Kinetics of a Food Product Journal of Applied Thermal Engineering , 2006,Vol. 26, No. 14-15, October, pp. 1705-1713.
 75. Laoteng, K.; Jitsue, S.; Dandusitapunth, Y. and Cheevadhanarak, S. “Ethanol-induced changes in expression profiles of cell growth, fatty acid and desaturase genes of Mucor rouxii Journal of Fungal Genet Biol, Aprial 2007 published on-line.
 76. Nookaew, I. ; Meechai, A.; Thammarongtham, C.; Laoteng, K.; Ruanglek, V.; Cheevadhanarak, S.; Nielsen, J. and Bhumiratana, S. “Identification of Flux Regulation Coefficients from Elementary Flux Modes: A new tool in systems biology for analysis of metabolic networks” Journal of Biotechnology and Bioengineering . 2007, 97(6), 1535-1549. 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สงวนลิขสิทธิ์ 2550-2553 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) : 83 หมู่ 8 แขวงท่าข้าม, เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพฯ 10150
โทร.66-2-4523456 (อัตโนมัติ 13 สาย), โทรสาร.66-2-4523455

Copyrights 2007-2010 Pilot Plant Development and Training Institute
King Mongkut's University of Technology Thonburi (Bangkuntien) : 83 Moo 8 Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150
Tel. 66-2-4523456 (13 lines) Fax. 66-2-4523455